Министерството на иновациите и растежа обяви прием по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” с краен срок на кандидатстване до 19 декември 2022 г.

Предприятия ще могат да кандидатстват за въвеждане на ИКТ услуги и решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове, както и решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, както и за осигуряване на киберсигурност.

Допустими дейности:

1. Създаване на онлайн магазин
2. Създаване на корпоративен уебсайт
3. Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин или корпоративен уебсайт
5. Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама за не повече от 12 месеца
6. Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда
7. Решения за осигуряване на киберсигурност - сървърни решения и защитни стени.

Минимален размер на финансиране: 3000 лв.

Максимален размер на финансиране: 20 000 лв.

Процент на финансиране: 100%

Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г.

Начин на кандидатстване:

По електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаване на Формуляра и придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, подписан с КЕП.

Кой може да кандидатства ?

За да се кандидатства за европейско финансиране по тази процедура предприятията трябва да отговаряте на следните условия:

 1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата.
 2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 3. а са микро, малки и средни предприятия
 4. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година, както следва:
   Микро предприятие ≥ 41 000 лева
   Малко предприятие ≥ 82 000 лева
   Средно предприятие ≥ 123 000 лева
 5. Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице .
 6. Основната икономическа дейност НЕ попада в недопустимите сектори (описано в недопустими кандидати):
 7. – сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
  – сектор В „Добивна промишленост“;
  – сектор F „Строителство“;
  – сектор Р „Образование“;
  – сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“:
   раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“
   раздел 88 „Социална работа без настаняване“.
  – сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“;
   раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
   раздел 63 „Информационни услуги“.
  – областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти
   10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
   10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
   10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
   10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
   10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
   10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
   10.81. „Производство на захар”;
   10.83. „Преработка на кафе и чай”;
   10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
   10.91. „Производство на готови храни за животни”;
   11.02. „Производство на вина от грозде”;
   11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
   11.06. „Производство на малц”.
 8. Имат седалище в не селски район в Република България;
 9. Не са получили ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“.


Допустимите дейности и бюджет


1. Създаване на онлайн магазин1
бр.

10700 лв.

2. Регистрация на търговска марка в
България и/или в Европейския съюз за
създадения онлайн магазин

1
бр.

4700 лв.

3. Създаване на корпоративен уебсайт

1
бр.

8000 лв.

4. Регистрация на търговска марка в
България и/или в Европейския съюз за
създадения корпоративен уебсайт

1
бр.

4700 лв.

5. Маркетинг в социални медии (social
media marketing), включително управление
на PPC (pay-per-click) реклама - 1 300 лв. на
месец
1
бр.

15600 лв.

6. Въвеждане на модул / система за
управление на складовото стопанство
(WMS)

1
бр.

20000 лв.

7. Въвеждане на модул / система за
управление на продажбите на дребно
(Point-of-Sale система)
1
бр.

18000 лв.

8. Въвеждане на система за бизнес
анализи (Business Intelligence система)
1
бр.

19000 лв.

9. Въвеждане на система/платформа за
вътрешнофирмени обучения на служители
от разстояние в електронна среда

1
бр.

18000 лв.

10 Изграждане на система за защита на
информацията в локална мрежа

1
бр.

20000 лв.

11. Изграждане на система за архивиране
на информация

1
бр.

18000 лв.

12. Изграждане на система за управление
на съхранението и споделянето на
информация
1
бр.

20000 лв.