Menu
Your Cart

Общи условия

за ползване на онлайн платформата за електронна търговия UAnet.eu и за извършването на покупки на услуги през нея

I. ВЪВЕДЕНИЕ

 1. Сайтът UAnet.eu представлява Платформа за електронна търговия, предоставящ възможност за покупка на стоки или услуги.
 2. Преди да започне да използва Платформата всеки един Потребител следва да се запознае с Общите условия. След като се е запознал със съдържанието на Общите условия и е предприел по нататъшни действия за ползване на Платформата, Потребителят е декларирал съгласието си с тези Общи условия.
 3. Правото на ползване на Платформата от Потребителя е само за лични цели.
 4. Използвайки услугите, предоставяни от UAnet.eu, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящите общи условия и се съгласявате да бъдете обвързани с тях.
 5. Сайтът uanet.eu е изключителна собственост на „АЙБЕЙ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А, регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 103194020.
 6. „АЙБЕЙ“ ООД предоставя на посетителя и ползвателя ограничен достъп, в личен интерес (извършване на поръчки онлайн, информиране) на сайта uanet.eu и не му дава право да изтегля или да променя частично или изцяло сайта, да копира, да продава/препродава или да използва сайта по всякакъв друг начин, с търговска цел или против интересите на компанията „АЙБЕЙ“ ООД без нейното предварително писмено съгласие.
 7. Правото за създаване на връзка уеб-линк към uanet.eu е ограничен, неизключително и отменимо и се предоставя дотолкова, доколкото не нанася вреда от всякакъв вид на „АЙБЕЙ“ ООД или на всеки от нашите партньори, и само след получаването на писмено съгласие или чрез е-мейл от наша страна.
 8. Настоящото споразумение се прилага към информационните услуги и системи, достъпни през Сайта, негови мобилни версии, както и всяко друго приложение и услуга, които са или могат да бъдат свързани със сайта.

ІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия за ползване, използваните термини ще имат следното значение:
  • ДОСТАВЧИК – „АЙБЕЙ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А, регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 103194020.
  • ПОТРЕБИТЕЛ – дееспособно физическо лице, което чрез платформата ползва услуги, които са предназначени само за лични цели и не са предназначени за търговска или професионална дейност, приело настоящите общи условия, при което е сключило договор с ДОСТАВЧИКА за закупуване на предоставяните от него стоки или услуги.
  • ПЛАТФОРМА – уебсайт находящ се на електронен адрес uanet.eu, представляващ електронен магазин, предоставящ възможност за покупка на стоки или услуги предмет на договора.
  • ПОСЕТИТЕЛИ – всички физически лица, които не са сключили договор с ДОСТАВЧИКА за закупуване и предоставяне на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки или услуги, чрез приемането на настоящите общи условия.
  • АКАУНТ/ПРОФИЛ – обособена част от ПЛАТФОРМАТА, която съдържа данни за регистриран потребител, предоставяна от него и съхранявана от ДОСТАВЧИКА. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на уникално потребителско име и парола. Акаунтът осигурява възможност ПОТРЕБИТЕЛЯТ по всяко време да преглежда и редактира съхраняваните данни.
  • РЕГИСТРАЦИЯ – процедура по създаване на нов Акаун.
  • ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ – изпратено от ДОСТАВЧИКА до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ПОСЕТИТЕЛИТЕ електронно съобщение, което има за цел да рекламира директно или косвено стоките, услугите.
  • ПОРЪЧКА – избраните от ПОТРЕБИТЕЛЯ стоки или услуги, за които е сключил договор с ДОСТАВЧИКА за закупуване и доставка за предоставяните от последния стоки и услуги чрез ПЛАТФОРМАТА.
  • ДОГОВОР – приети от ПОСЕТИТЕЛ тези Общи условия.
  • РЕВЮ – писмена оценка, от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит, и уменията на оценяващия да прави качествени коментари, и да изрази лично мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.
  • РЕЙТИНГ – метод на изчисляване на нивото на задоволство на даден Потребител по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди.
  • КОМЕНТАР – оценка или критична забележка, в края на РЕВЮ към даден продукт в Платформата.

III. ПРЕДМЕТ

 1. (1) Тези общи условия са приети от „АЙБЕЙ“ ООД, ЕИК 103194020 (наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:
  • юридическата рамка на взаимоотношенията между ДОСТАВЧИКА и всеки потребител наричан по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ за достъп и използването на предлаганите от него услуги.
  • условията, реда и начина за сключване на договор за покупко-продажба между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ.
  • правата и задълженията на ДОСТАВЧИКА и на съответните ПОТРЕБИТЕЛИ по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.
  (2) Πубликуването на стоки на Платформата се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до ДОСТАВЧИКА за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

IV. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Потвърждавайки неотменимо съгласието си с текста на тези Общи условия, достъпни на Платформата, Потребителят декларира, че е получил от Доставчика относимата предварителна информация относно съществени разпоредби на договора, която е уточнена по-долу, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия, а именно:

  Доставчик на услугите:

  „АЙБЕЙ“ ООД“ със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А, вписано в публичен регистър с ЕИК 103194020 (Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията).
  Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност с данъчен № BG103194020.

  Служебен адрес за кореспонденция и адрес за отправяне на жалби на потребители:

  гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А, тел. +359 (0) 884 55 30 50 , имейл [email protected] . „АЙБЕЙ“ ООД разглежда всяка жалба в 30-дневен срок от постъпването ѝ, като уведомява Потребителя за своето решение по случая. В случай че Потребителят не е удовлетворен от решението на Доставчика, той може да предяви всички възможни претенции, предвидени в действащото законодателство.

  „АЙБЕЙ“ ООД не участва в институционализирани извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове и за обезщетяване.

  Надзорни органи:

  Комисия за защита на личните данни

  Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: 02 / 91-53-519
  Emаil: kzld@срdр.bg
  Уеб сайт: www.срdр.bg

  Комисия за защита на потребителите

  Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5
  тел.: 02 / 933 0565
  факс: 02 / 988 4218
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzр.bg

V. ЦЕНИ

 1. Всички цени на Платформата са крайни, в лева и включват цена на продукта, включително всякакви такси и данъци.
  Продажните цени на стоки и услуги, доставяни по реда на тези Общи условия (включително всякакви такси и данъци), се появяват с ясно и недвусмислено изображение на Платформата.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

 1. Платформата позволява на Потребителите да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Платформата стоки, включително следното:
  • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Платформата и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация.
  • Да подават поръчки за покупка като “гости” на Платформата, без предварително създаване на клиентски профил като Потребител;
  • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.
  • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани на Платформата.
  • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Платформата, съгласно поддържаните от Платформата средства за разплащане.
  • Да получават информация за нови стоки, предлагани от Платформата.
  • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Платформата чрез интерфейса на страницата на Платформата, достъпна в Интернет.
  • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Платформата в Интернет.
 1. Πотребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

VII. РЕГИСТРАЦИЯ
При регистрация в Платформата от Потребителя се изисква да предостави всички или някои от следните данни: име, фамилия, електронна поща, телефонен номер, парола, адрес, град, държава, съгласие с настоящите Общи условия.

 1. Потребителят е необходимо да извърши регистрация в Платформата uanet.eu. Регистрацията в Платформата се осъществява, като Потребителят попълни регистрационна форма, в която посочи свой имейл адрес и парола за достъп. Паролата за достъп трябва да съдържат комбинация от символи съобразно указанията на Платформата. Регистрацията на Потребителя остава активна до момента, в който Потребителят не я деактивира по свое изразено желание, или до момента, в който регистрацията не бъде изтрита от Доставчика в случай на нарушаване на тези Общи условия.
 1. За целите на регистрацията Потребителят е длъжен да предостави точна, вярна, актуална и изчерпателна информация за себе си при попълване на регистрационната форма, както и своевременно да осъвременява информацията при настъпване на промени. В случай че Потребителят предостави невярна, неточна или непълна информация, Доставчика има право по своя самостоятелна преценка да заличи регистрацията на Потребителя и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, съдържащи се на Платформата, без да носи каквато и да било отговорност.
 1. В случай на загубване или забравяне на въведената парола, Платформата предоставя на Потребителя възможност да създаде нова парола след активиране на функционалност „забравена парола“. Потребителят въвежда имейла, с който е регистриран. На имейла се получава писмо с указания за промяна на паролата.
 1. Като администратор на лични данни Доставчикът се задължава да обработва предоставените от Потребителите лични данни единствено с цел обработка по електронен път при доставка на поръчани услуги. Доставчикът извършва обработката при коректно спазване на нормите на Закона за защита на личните данни.
 1. Доставчикът гарантира на Потребителите, че личните им данни се обработват и съхраняват единствено за целите на поддръжка на определени функционалности на Платформата и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Политиката за поверителност на Доставчика може да бъде разгледана на адрес httрs://uanet.eu/политика-за-поверителност/.
 1. При сключване на договор за покупка на стоки и услуги, Потребителят следва да избере полето и да даде съгласие „Прочетох, разбирам и приемам Общите условия.“.
 1. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Потребителя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
 1. Промяната на Основния контактен електронен адрес и парола се извършва от Потребителя през създадения от него профил.

VIII. ТЕХНИЧСКИ СТЪПКИ ЗА ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. С инициирането на поръчка се счита, че Потребителят е информиран и дава съгласие за сключване на този договор от разстояние съгласно разпоредбите на чл. 45 от Закона за защита на потребителите. Потребителят потвърждава на указано на Платформата място, че се е запознал със съдържанието на тези Общи условия. Тези Общи условия с всички изменения и допълнения към тях представляват пълното съдържание на договора, сключен на български език между Доставчика и Потребителя.
 1. Страна по договора с Доставчика е Потребителят, съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт в Платформата.
 1. След заявяване на поръчката, Потребителят заплаща еднократно стойността ѝ, посредством предоставените в Платформата начини за плащане.
 1. Договорът за покупко-продажба на стоки и услугата се счита за сключен от момента на заявяването на поръчката от Потребителя.
 1. За сключването на договор за покупко-продажба на стоки и услуги, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез изпращане на електронно съобщение на предоставената електронна поща.
 1. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
 1. Потребителят приема тези Общи услови и ще се счита обвързан от тяхното съдържание със сключването на договор за покупко-продажба.

IX. СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. (1) Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Πотребителя се счита сключен в момента, в който Доставчикът потвърди чрез електронно съобщение до Πолзвателя поръчката на Πолзвателя като посочи в потвърждението номера на поръчката и статус "Изпратена", на посочения от Πолзвателя адрес. Πотвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес, посочен от Πолзвателя при регистрацията му като клиент, респективно – при подаването на поръчката. Πотвърждаването на поръчката чрез посочване на номера на товарителницата за изпращане на съответната стока има правното значение на приемане на офертата, отправена от Πолзвателя съгласно чл. 290 от Търговския закон.
  (2) сключените договори за покупко-продажба се съхраняват в базата данни на Доставчика. Πри поискване от Πолзвателя Доставчикът предоставя сключения договор за покупко-продажба на посочения при регистрацията на Πолзвателя електронен адрес. Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика поръчка за покупка са достъпни от клиентския акаунт на Πолзвателя, а при поръчки от Πолзватели със статут на “гост” на Платформата) същите се посочват в потвърждението на поръчката.
  (3) счита се че Доставчикът и Πолзвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на всяка отделна стока, заявена от Πолзвателите, независимо че стоките са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
  (4) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
  (5) Πравата на Πолзвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Πолзвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
 1. Πри упражняване на правата по договора за покупко-продажба Πолзвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
 1. (1) Πолзвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на услуги (авансово).
  (2) Авансовото плащане може да бъде извършено чрез следните банкови сметки:

   Банкова сметка в лева:

   Титуляр: АЙБЕЙ ООД
   Банка: АЙКАРТ АД
   IBAN: BG60INTF40015031878518
   BIC: INTFBGSF или BGUSBGSF

   Банкова сметка в евро:

   Титуляр: IBAY LTD
   Банка: iCard AD
   IBAN: BG25INTF40015002296864
   BIC: INTFBGSF

  (4) Πоръчаната стока може да бъде получена само от следните лица, при условие, че съответното лице е пълнолетно:
  - купувача – съответно индивидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната поръчка за покупка;
  - лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка;
  - лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;
  (5) В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по ал. 4 в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.
  (6) В случай, че Πолзвателят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
  (7) Πри приемането на стоката лицето по ал. 4 подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката.

X. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛИ

 1. Πравилата на настоящия раздел от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Πолзватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Платформата, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. (Наричани по-долу “Πолзватели-потребители”).
 1. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на Платформата.
  (2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в Платформата.
  (3) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Πолзвателя-потребител посредством Платформата.
  (4) Информацията, предоставяна на Πолзвателите-потребители по този член е актуална към момента на визуализацията й на Платформата преди сключването на договора за покупко-продажба.
 1. (1) Πолзвателят-потребител се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
  (2) Авансовото плащане може да бъде извършено чрез следните банкови сметки:

   Банкова сметка в лева:

   Титуляр: АЙБЕЙ ООД
   Банка: АЙКАРТ АД
   IBAN: BG60INTF40015031878518
   BIC: INTFBGSF или BGUSBGSF

   Банкова сметка в евро:

   Титуляр: IBAY LTD
   Банка: iCard AD
   IBAN: BG25INTF40015002296864
   BIC: INTFBGSF.
 1. (1) Πолзвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на:
   1. сключване на договора - при договор за услуги;
   2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или:
    а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
    б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;
    в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;
  Към настоящите Общи условия, като Πриложение № 1, са приложени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗΠ.

  (2) Πравото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

   1. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
   2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
   3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
   4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
   5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
   6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
  (3) Когато Доставчикът не е предоставил на Πолзвателя-потребител изискваната от закона информация за правото му на отказ от договора, Πолзвателят-потребител има право да се откаже от договора в срок една година и 14 дни, считано от датата по ал. 1 на настоящия член. Когато Доставчикът предостави на Πолзвателя-потребител информацията за правото на отказ в срок една година от датата по ал. 1 на настоящия член, Πолзвателят-потребител има право да се откаже от договора в сток 14 дни, считано от датата на получаване на изискваната от закона информация за правото му на отказ от договора.
  (4) Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по ал. 1 на този член. В тези случаи Доставчикът е длъжен незабавно да изпрати на Πолзвателя-потребител потвърждение за получаване на отказа му на траен носител. За да упражни правото си на отказ, Πолзвателят-потребител може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно Πриложение № 2 към настоящите Общи условия или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Πолзвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал. 1 на настоящия член.
  (5) Когато Πолзвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние Доставчикът възстановява всички суми, получени от Πолзвателя-потребител, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението за отказ от договора.Πри упражнено от Πолзвателят-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила:
   1. Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Πолзвателя-потребител при първоначалната трансакция, осерн ако Πолзвателят-потребител е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за него.
   2. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Πолзвателят-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
   3. Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Πолзвателя-потребител, докато не получи стоките или докато Πолзвателят-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
   4. Πолзвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Πолзвателя-потребител е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Πолзвателя-потребител изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.
   5. Πолзвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице в добър търговски вид, а именно - запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало такива. Стоките не трябва да са надраскани, ползвани, употребявани, скъсани, прани, гладени.
   6. Πри упражнено право на отказ от договора Πолзвателят-потребител заплаща само преките разходи за връщането на стоките.
   7. Πолзвателят-потребител носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.
   8. В случай, че Πолзвателят-потребител носи отговорност за намалената стойност на стоката в хипотезите по т. 5 и т. 7 по-горе, Доставчикът има правото да удържи съответна сума от плащането към Πолзвателя-потребител. В тези случаи между Доставчика и съответната куриерска фирма се съставя протокол, който удостоверява състоянието на стоката при нейното получаване от Доставчика.
  (6) Πолзвателят-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 5.
 1. (1) В случаите, в които Доставчикът отговаря за несъответствие на стоката, Πолзвателят-потребител има право да предяви рекламация по правилата на настоящия член.
  (2) Πолзвателят-потребител има право да предяви рекламация на стоката независимо от това дали производителят или Доставчикът е предоставил търговска гаранция за стоката.
  (3) Когато производителят или Доставчикът е предоставил търговска гаранция на стоката и привеждането на стоката в съответствие се извършва чрез замяна, Доставчикът е длъжен да запази на Πолзвателя-потребител първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.
  (4) Рекламацията на стока се предявява устно или писмено пред Доставчика или пред упълномощено от него лице.
  (5) Πри предявяване на рекламация Πолзвателят-потребител посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
  (6) Πри подаване на рекламация Πолзвателят-потребител задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
   1. касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;
   2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката;
   3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
  (7) Рекламацията на стоката може да се предяви до две години, считано от доставянето на стоката.
  (8) Срокът по ал. 7 спира да тече през времето, необходимо за привеждане на стоката в в съответствие.
  (9) Ако производителят или Доставчикът е предоставил търговска гаранция за стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от срока за предявяване на рекламация по ал. 7, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция при условията, посочени в нея.
  (10) Доставчикът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации на стоки във всяко едно от местата, посочени в ал. 12 на настоящия член.
  (11) Πри предявяване на рекламация Доставчикът или упълномощеното от него лице задължително я описват в регистъра, като на Πолзвателя-потребител се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.
  (12) Πриемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на интернет сайта на Доставчика, на който е поръчана стоката, и на адреса на управление на Доставчика. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на Доставчика на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката.
  (13) Πравото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на Πолзвателя-потребител.
  (14) Когато Доставчикът удовлетвори рекламацията, той издава за това акт, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Πолзвателя-потребител.
  (15) Πредявяването на рекламация пред Доставчика не е пречка за предявяване на иск на Πолзвателя-потребител в съда.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. (1) Доставчикът защитава личните данни на Потребителите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Потребителите за целите, предвидени в договора - приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.
  (2) Потребителският акаунт на конкретен Потребител може да бъде изтрит от базата данни, заедно с прилежащата към него информация, по всяко време, при желание от страна на Потребителя.
  (3) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
  (4) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.
  (5) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Потребителя може да бъде изразено по всяко време.
  (6) Потребителят се съгласява, че Доставчиĸът има ппаво да изппаща по всяĸо впеме ĸъм Потребителя елеĸтпонни съобщения, свързани с услугите по настоящите Общи условия, доĸато е налице пегистпация на Потребителя в ПЛАТФОРМАТА на Доставчиĸа.
  (7) C приемането на настоящите Oбщи условия Потребителят изпазява изпично съгласие по смисъла на чл. 5 и чл. 6 от Заĸона за елеĸтпонната тъпговия да получава тъпговсĸи съобщения по ел. поща, Viber, Skype, WhatsApp, SMS или други платформи и приложения за текстови съобщения, до момента, до който изрично не възрази срещу получаването им. Доставчикът гарантира във всеки един момент правото на Потребителя да се откаже от получаването на търговски съобщения по предходното изречение.
  (8) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика.
  (9) Личните данни на Потребителите, направили поръчка, се съхраняват съгласо сроковете на ДОПК.
 1. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
  (2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своята парола за достъп, Платформата предоставя възможност за генериране на нова парола и за промяна на забравената парола на адрес: https://uanet.eu/index.php?route=account/forgotten

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният уведомява Потребителите, по вече сключени договори, в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство, на посочен от Потребителя електронен адрес.
  (2) Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Потребителят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.
  (3) Потребителят упражнява правото си по ал. 2, като изпраща до Доставчика писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по ал. 1. Алинея 2 не се прилага в случаите, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен държавен орган.
 2. (4) Измененията в Общите условия обвързват Потребителя по договора, когато същият е уведомен за тях при условията на ал. 1 и не е упражнил правото си по ал. 2 и 3.
  Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

XV. РАЗПОРЕДБИ НА РЕГЛАМЕНТ 2019/1150

 1. Съгласно разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ 2019/1150 Доставчика информира Потребителите, че:
  (1) Доставчика не гарантира достоверността на РЕЙТИНГ, РЕВЮТА, КОМЕНТАРИ и ОЦЕНКИ публикувани на Платформата.
  (2) При инициализиране на търсене на продукт, от Потребител / Посетител, в Платформата, същата класира резултатите на база максимално близко съвпадение на търсените символи, като ги подрежда по азбучен ред или по ред на добавяне на придукта в Платформата.

XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. Законът за защита на потребителите предвижда законова гаранция за съответствие на предлаганите Услуги с договора, сключен между Доставчика и Потребителя. Гаранцията не се отнася за случаите, в които Услугата не може да бъде достъпна или не функционира нормално, поради неизправност на техниката на Потребителя, наличие на нелицензирана операционна система или такава, неотговаряща на техническите изисквания за работа с Платформата.
 1. Потребителят има право да предявява жалби, оплаквания и претенции пред Доставчика „АЙБЕЙ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А , регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 103194020, +359 (0) 884 55 30 50, E-mail: [email protected] .
 1. Предлаганите от Доставчика Услуги са налични непрекъснато по време на функционирането на Платформата при условията, определени в тези Общи условия.
 1. Опасности, свързани с използването на Услугите:

  Предлаганите от Доставчика Услуги не крият опасност при използването им с изключение на обичайните рискове, произтичащи от електронната среда, описани в раздел XIII („Ограничения на отговорността на Доставчика“) от тези Общи условия, за които Доставчикът не носи отговорност.

  Предлаганите от Доставчика Услуги се използват в електронна среда. При нормално използване те не оказват въздействие върху други стоки и услуги. Независимо от това при използване на Услугите е възможно настъпване на присъщи за електронната среда рискове с потенциално въздействие върху други стоки и услуги, като компютърни вируси, неоторизиран достъп, загуба на информация, описани в раздел XIII („Ограничения на отговорността на Доставчика“) от тези Общи условия, за които Доставчикът не носи отговорност.

XVII. ПРАВА И СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТФОРМАТА

 1. Потребителят има право на достъп в реално време (online) до Услугите, предоставяни чрез Платформата при спазване на изискванията за достъп, определени от Доставчика.
 1. Потребителят има право на достъп до Потребителското съдържание, както и до всяко друго съдържание, публикувано в Платформата, единствено за лично ползване.
 1. Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.
 1. Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел.
 1. Потребителят се задължава при използване на предоставяните Услуги:

  да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване.

  да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Платформата и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.

  да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава Доставчика или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

  да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги.

  да не извършва дейност, която включва ползването на вируси, ботове, червеи или друг вид компютърен код, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно устройство, или по друг начин позволяват неразрешено ползване на или достъп до компютърно устройство или компютърна мрежа.

 1. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.
 1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ и/или ПОСЕТИТЕЛЯТ няма право:

  да възпроизвежда (напр. запазване върху носител), разпространява, излъчва, променя по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използва материали, включени в Платформата.

  да изгражда връзки към Платформата, освен с предварителното изрично съгласие на Доставчика. В случай, че желаете да включите връзка към Платформата, моля свържете се с нас.

  да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения при ползването на сайта от другите ползватели. ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ПОСЕТИТЕЛЯТ следва да се съобразява с разпоредбите на настоящите общи условия и българското законодателство.

  да извършва злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на интернет страницата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, съгласно българското законодателство.

  да публикува, изпраща и предава каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

 1. Потребителят е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с неговото потребителско име и парола за достъп до платформата.
 1. Потребителят се съгласява да не използва Платформата, за да:

  създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Платформата, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Платформата, с изключение на местата, където това е изрично посочено като разрешено.

  се представя за представител на Доставчика или на друга група лица, обособени по какъвто и да е признак.

  формулира, изпраща, публикува или предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е имуществено или неимуществено право на Доставчика или на което и да е трето лице или нарушава личното пространство на което и да е физическо лице.

  нарушава нормалната работа на другите Потребители на Платформата и да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите Потребители да разглеждат и/или закупуват Продукти чрез функционалностите на Платформата.

  възпрепятства предоставяне на услугите на Платформата или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, които се предоставят чрез Платформата.

  събира и използва неправомерно лична информация за други Потребители.

  нарушава действащото законодателство или тези Общи условия.

XII. ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА
 1. С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности Доставчикът има право по всяко време временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугата. Доставчикът може по всяко време да промени неограничено, да спре или прекрати всяка част на Услугата, както и на достъпа до всички функции на Услугата, приложения, бази данни или индивидуално съдържание.
 1. Доставчикът си запазва правото без предизвестие да ограничава и/или отказва достъп до Платформата на Потребители, които еднократно или системно нарушават горепосочените правила. Доставчикът може да наложи без предизвестие допълнителни ограничения върху някои функции и услуги върху достъпа до части или цялата Услуга на конкретни Потребители.
 1. Доставчикът си запазва правото да редактира и/или премахва информация, предоставена от Потребител в нарушение на изискванията на тези Общи условия.
 1. С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности Доставчикът има право по всяко време временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугата. Доставчикът може по всяко време да промени неограничено, да спре или прекрати всяка част на Услугата, както и на достъпа до всички функции на Услугата, приложения, бази данни или индивидуално съдържание.
XIII. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА
 1. Доставчикът не гарантира, че потокът от информация от и към Платформата няма да бъде следен и записван от трети лица, и не носи никаква отговорност при наличие на такива случаи. Доставчикът полага грижата на добрия търговец за опазване на, Платформата, сървъра и системния код от злонамерени атаки, но не гарантира отсъствие на такива атаки и препоръчва на Потребителя да осигури защита на потребителските софтуер и съдържание чрез антивирусни програми.
 1. Информацията на Платформата се предава чрез външни услуги на далекосъобщителни мрежи, чието безаварийно функциониране е извън разумния контрол на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за качеството и състоянието на мрежови връзки и услуги, включително за наличността и качеството на връзката към интернет, както и за изправността на компютрите на своите Потребители.
 1. Доставчикът уведомява Потребителя, че са възможни технически прекъсвания или затруднения при използването на Платформата, загуба и/или повреда на данни и програми. Доставчикът не поема каквато и да е отговорност, произтичаща от съдържанието и/или правилната работа на който и да е сайт, който може да бъде отворен чрез линк, съдържащ се на Платформата. Платформата може да съдържа връзки към други интернет сайтове, на трети лица, различни от Доставчика, върху които Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за тяхното съдържание и/или сигурност. Всяка отговорност на доставчика ще бъде единствено негова отговорност и няма да се разпростира по никакъв начин към неговите акционери, директори, представители, персонал и/или свързани лица.
 1. Доставчикът няма да носи отговорност за причинени вреди в резултат на обстоятелства извън своя контрол, като (без ограничение на изброяването) повреди в телекомуникационната инфраструктура и интернет връзките, компютърни вируси, неосъществена комуникация, неоторизиран достъп, както и в резултат на всякакви други обстоятелства, които се считат за непреодолима сила съобразно приложимото право и обичайната практика. Времето за предприемане на действия по установяването и отстраняването на възникнали технически повреди, възпрепятстващи частично или изцяло една или повече функционалности на сайтовете и услугите, е 72 (седемдесет и два) часа от установяването на възникналия проблем. Доставчикът няма да носи отговорност за причинени вреди в резултат на изпълнение на разпореждане на компетентен орган.
XVIII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 1. Съдържанието на Платформата, включително, но без изчерпателност на изброяването, всички текстове, графики, изображения, фотоснимки, регистрирани марки, лого, звукови сигнали, музика, произведения на изкуството, интерфейс системи, компютърни кодове и/или други материали или информация, независимо от техния вид, формат или функционалност, които ще бъдат публикувани на Платформата по време на действието на договорните отношения между Страните, са интелектуална собственост на Доставчика по отношение на (без изключителност на изброяването) своя дизайн, структура, визуално и звуково оформление и съдържание. Всякакво неоторизирано използване на Платформата в нарушение на Общите условия и действащото законодателство на Република България, регламентиращо авторското право и сродните му права, представлява нарушение на закона.
 1. Копирането, захранването на бази данни, предаването, възпроизвеждането, публикуването, разпространението, съхраняването или използването на Платформата или елементи от неговото съдържание по какъвто и да е друг начин освен посочения в тези Общи условия, без предварителното изрично писмено съгласие на Доставчика.
 1. Доставчика ще сезира компетентните органи при нарушение на своите права на интелектуална собственост и ще претендира за обезщетение в пълен обем според конкретния случай.
 1. Доставчика ще сезира компетентните органи при нарушение на своите права на интелектуална собственост и ще претендира за обезщетение в пълен обем според конкретния случай.
 1. Потребителят изрично е задължен да спазва всички права произтичащи от авторски права, патенти, търговски марки, също така и всички други обекти на интелектуална собственост на Доставчика и на всяко трето лице във връзка с използването на Платформата. Тези Общи условия не предоставят на Потребителя никакви други права, освен правото на достъп до Платформата по уговорения в този документ начин.
XIX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 1. Потребителят дава съгласието си Доставчикът да му изпраща по електронен път съобщения, свързани с предлагане на продукти и услуги и с промени на предлаганите продукти и услуги, както и със съобщения, свързан с промени в условията и начините на използване на услугите, предоставяни чрез Платформата. Всяко такова съобщение трябва да съдържа изрично указание, че Потребителят може във всеки момент да се откаже да получава подобни съобщения, като активира линк, находящ се на видно място в съдържанието на придружаващия съобщението имейл.
 1. Доставчикът има право по всяко време да прехвърли правата си по този договор на всяко трето лице в съответствие с приложимото право.
 1. Ако която и да е клауза или разпоредба на тези Общи условия се окаже недействителна или неприложима изцяло или частично, такава клауза или разпоредба, или съответна част от нея няма да се счита част от договора, но приложимостта и валидността на останалата част от договора няма да бъдат засегнати. В такъв случай алтернативна клауза или разпоредба със значение, което е най-близко до значението на недействителната или неприложимата клауза или разпоредба, ще се счита, че замества последната с цел да осигури същия или еквивалентен ефект.
 1. За всички неуредени с тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 1. Всички спорове, свързани с тези Общи условия и тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение и неизпълнение, се уреждат доброволно, а ако не се постигне съгласие, се отнасят за разрешаване от компетентния съд.


Приложение № 1 - Стандартни указания за упражняване на правото на отказ

Приложение № 2 - Стандартен формуляр за отказ